टीका पुन सम्पादन गर्नुहोस्

टीका पुन (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "टीका पुन"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

उल्लेखनीयता कायम नभएको, स्रोतहीन, म्याद सकिएका पृष्ठ श्रेणीमा रहेकोले बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २१:००, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २१:००, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

गङ्गा सुवेदी सम्पादन गर्नुहोस्

गङ्गा सुवेदी (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "गङ्गा सुवेदी"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

उल्लेखनीयता कायम नभएको, स्रोतहीन, म्याद सकिएका पृष्ठ श्रेणीमा रहेकोले-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:४८, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:४८, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

एल.पी. जोशी सम्पादन गर्नुहोस्

एल.पी. जोशी (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "एल.पी. जोशी"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

उल्लेखनीयता कायम नभएको, स्रोतहीन, म्याद सकिएका पृष्ठ श्रेणीमा रहेकोले-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:२४, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:२४, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

उसु सम्पादन गर्नुहोस्

उसु (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "उसु"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

उल्लेखनीयता कायम नभएको, स्रोतहीन, म्याद सकिएका पृष्ठ श्रेणीमा रहेकोले-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:२४, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची Sports-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:२४, ३१ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

सुवास खनाल सम्पादन गर्नुहोस्

सुवास खनाल (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "सुवास खनाल"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

सम्भवत लेखक स्वयंले लेख निर्माण गरेको हुनाले बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १९:३८, १३ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १९:३८, १३ डिसेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

अन्जना सुनुवार सम्पादन गर्नुहोस्

अन्जना सुनुवार (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "अन्जना सुनुवार"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

जीमाजी तथा सामान्य उल्लेखनीयता मापदण्ड अनुतिर्ण तथा विश्वसनीय स्रोतहरू नरहेकोले-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १०:०४, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १०:०४, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

अञ्जना सारू मगर सम्पादन गर्नुहोस्

अञ्जना सारू मगर (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "अञ्जना सारू मगर"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

जीमाजी तथा सामान्य उल्लेखनीयता मापदण्ड अनुतिर्ण तथा विश्वसनीय स्रोतहरू नरहेकोले-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०९:५९, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०९:५९, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

अच्युतरमण अधिकारी सम्पादन गर्नुहोस्

अच्युतरमण अधिकारी (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "अच्युतरमण अधिकारी"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

जीमाजी तथा सामान्य उल्लेखनीयता मापदण्ड अनुतिर्ण तथा विश्वसनीय स्रोतहरू नरहेकोले-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०९:५७, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०९:५७, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

विक्रम सुब्बा सम्पादन गर्नुहोस्

विक्रम सुब्बा (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "विक्रम सुब्बा"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

जीमाजी तथा सामान्य उल्लेखनीयता मापदण्ड अनुतिर्ण तथा विश्वसनीय स्रोतहरू नरहेकोले-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०९:१८, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०९:१८, २५ अक्टोबर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
निम्नलिखित छलफल मेट्नको लागि मुनि प्रस्ताव गरिएको लेखको अभिलेखको रूपमा सङ्ग्रह गरिएको छ। कृपया यस छलफललाई परिमार्जन नगर्नुहोला। यदि तपाईँलाई यस छलफलसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न वा टिप्पणी राख्नुपर्ने देखिएमा उपयुक्त वार्ता पृष्ठमा गर्नुहोला (जस्तै लेखको वार्ता पृष्ठ वा पृष्ठ मेट्नको लागि छलफल पृष्ठ)। छलफलको निष्कर्ष आइसकेकोले यस खण्डमा कुनै किसिमको सम्पादन गर्नुहुँदैन।

परिणाम: delete. सामुदायिक सहमति तथा १ महिना बितिसक्दा समेत लेखमा कुनै सुधार नभएकोले मेटिएको छ।--बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०८:२३, १८ सेप्टेम्बर २०२२ (नेपाली समय) बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०८:२३, १८ सेप्टेम्बर २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

प्रकाश न्यौपाने सम्पादन गर्नुहोस्

प्रकाश न्यौपाने (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "प्रकाश न्यौपाने"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

व्यक्तिले आफैले वा अरू लगाई पृष्ठ निर्माण गर्न लगाएको पाइएको तथा उल्लेखनिय व्यक्ति नभएकोले। निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १५:३५, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

नोट: यो छलफल सूची मानिस-सम्बन्धित मेटाउने छलफलमा शामिल गरीएको छ। निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १५:३५, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
DIVINE, किन आफ्नो पृष्ठ यता पनि मेटिने भयो भनेर पिर लाग्यो?? --निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १८:०४, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
आफ्नो भन्ने प्रमाण के छ ? र कस्ले बनएको छ आफ्नो पुस्ठ आफै ? DIVINE (कुरा गर्ने) १८:०६, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
तपाईं एक प्रबन्धक भएर प्रबन्धक को मान मर्य्यादा मा रहेर मात्र लेख्ने र बोल्ने गर्नु होला । DIVINE (कुरा गर्ने) १८:०८, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
मसंग भएको प्रमाण म अरू प्रवन्धक तथा प्रशासक संग साझेदारी गर्ने छु। -- निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १८:१७, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
र म नै प्रकाश न्यौपाने भन्ने ब्यक्ती हो भनेर पनि प्रमाण सार्वजनिक गर्नुहोला । तेस्का लागी अन्य थुप्रै ठाउ हरु छ्न । कसैलाई तुच्छ भाषा प्रयोग गरेर बोल्दा ध्यान दिने गर्नु होला । DIVINE (कुरा गर्ने) १८:२९, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
भाई यहाँ तुच्छ भाषा कहाँ प्रयोग भएको छ? कहाँ के गर्नु पर्छ भन्ने मलाई राम्रो थाहा छ। अनि‌‌ मान‌ मर्यादाको लागि त प्रत्यक्ष भेटघाट नै गर्नुपर्ला।-- निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १८:३५, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
तपाइँ ले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नु पर्ने र मैले दिनु पर्ने तपाइँ को हो र फेरी पनि म भन्दैछु प्रबन्धक को मान मर्यादा को हेक्का राख्नु होला हजुरले पैसा लइएर बनाउनु हुन्छ होला हामी बाट तेस्तो काम हुदैन र मैले पनि हजुरको प्रमाण राखेको छु र आसा छ चाडै सम्बन्धित निकाए मा राख्ने पनि छु DIVINE (कुरा गर्ने) १८:४९, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
  •   मेट्ने, सुरुमा त के भ्रम देखियो भने कुनै अनलाइनले खबर लेख्यो भने त्यो स्वचालित रूपमा उल्लेखनीय हुन्छ भन्ने, तर त्यस्तो हुँदैन। उल्लेखनीयताको छुट्टै मापदण्डहरू छन्। प्रकाश न्यौपाने भन्ने लेखमा प्रयोग गरिएको स्रोतहरू/कडीहरू प्रायः ब्लग जस्ता छन् वा प्रचारात्मक छन्। यस्ता स्रोतहरूले गर्दा लेख कहिल्यै उल्लेखनीय हुँदैन। यो पृष्ठ नेपाली विकिपिडियामा राख्नु पर्ने त्यस्तो ठोस आधार देखिदैन। यसलाई तत्काल मेटाउन उचित हुन्छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) २२:३२, १७ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]
माथि गरिएको छलफललाई अभिलेखको रूपमा सङ्ग्रह गरिएको छ। कृपया माथिल्लो छलफललाई परिमार्जन नगर्नुहोला। यदि तपाईँलाई यस छलफलसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न वा टिप्पणी राख्नुपर्ने देखिएमा उपयुक्त वार्ता पृष्ठमा गर्नुहोला (जस्तै लेखको वार्ता पृष्ठ वा पृष्ठ मेट्नको लागि छलफल पृष्ठ)। छलफलको निष्कर्ष आइसकेकोले यस खण्डमा कुनै किसिमको सम्पादन गर्नुहुँदैन।

रेडियो नयाँ कर्णाली सम्पादन गर्नुहोस्

रेडियो नयाँ कर्णाली (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "रेडियो नयाँ कर्णाली"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

स्रोतहीन - परीक्षण बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १९:३६, १२ जनवरी २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

कारभोटे जाती सम्पादन गर्नुहोस्

कारभोटे जाती (सम्पादन | वार्ता | इतिहास | सुरक्षण | मेटाउनुहोस् | सूत्रहरू | अवलोकन | लग | हेरिएको) – (मेपले हेर्नुहोस् · तथ्याङ्क)
(स्रोतहरू खोज्नुहोस्: "कारभोटे जाती"समाचारहरू · पुस्तकहरू · छात्रवृत्तिधारी · जेएसटिओआर · मुफ्त तस्बिरहरू)

सन्दर्भहीन, विषय पहिचान गर्न पर्याप्त जानकारीको अभाव-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:०१, १२ जनवरी २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]

मेटाउन   समर्थन- निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १४:३८, १५ अगस्ट २०२२ (नेपाली समय)जवाफ दिनुहोस्[जवाफ दिनुहोस्]