रुद्रप्रयाग

(रुद्र प्रयाग बाट पठाईएको)

रुद्रप्रयाग भारतका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

परिचयसम्पादन

इतिहाससम्पादन

पर्यटन स्थलहरूसम्पादन