मुख्य सूची खोल्नुहोस्

जर्मनीको एउटा राज्य बेयर्नको राजधानी हो