मैसूर विश्वविद्यालय

मैसूर विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको मैसूरमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

मैसूर विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको मैसूरमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।