६० सेकेण्डको समयलाई १ मिनेट भनिन्छ। एक घन्टामा ६० मिनेट हुन्छ।