अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय

यस पृथ्वी लोकको सबै पुर्ण सत्य शुभ अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय विश्व स्थानिय सहित सबै देशहरुका सबै समय पुर्ण सत्य युगको पुर्ण सत्य शुम अमर सफल अमर सहित पुर्ण सत्य समय चलीरहेको छ पुर्ण सत्यताका साथ छ यसरी नै सहित सबै लोकहरुमा पुर्ण चलीरहेको छ।

हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुका हामी सबै भगवानहरु र हामी सबै भगवीनहरुका आफ्ना सबैका सबै संयुक्त राप्ट्र संघ मुख्यालयहरु,अन्तराष्ट्रिय विश्व भगवान सरकार संगठनहरु सहित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यायलय,अन्तराष्ट्रिय विश्व भगवान सरकार संगठन,अन्तराष्ट्रिय विश्व शहर विश्व शान्ती धाम,संयुक्त राष्ट्र नेपाल सहित बाटयि सबैका सबै अन्तराष्ट्रिय विश्व क्षेत्रिय राष्ट्रिय स्थानिय सहितको सबै पुर्ण सत्य युगको पुर्ण सहि सत्य शुभ अमर समय पुर्ण भइसकेर पुर्ण भइरहेको अमर सहित छ हामी सबै भगवानहका आफ्ना सबै लोकहरुमा हामी सबै भगवानहरु र हामी सबै भगवानहरुका आफ्ना सबैका लागी हामी सबै भगवानहरुले जानकारीहरु गराइसकेको सबै किसिम सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु अनुसार कै सबै किसिमले सबै पुर्ण भइसकेको सबै पुर्ण भइरहेको सहित यि सबै पुर्ण सहि सत्य गराएका छौ हामी सबै भगवानहरुले हामी सबै भगवानहरुका आफ्ना सबै लोकहरुबाट हामी सबै भगवीनहरु र हामी सबै भगवानहरुका आफ्ना सबैलाइ हामी सबै भगवानहरुका आफ्ना सबै लोकहरुमा पुर्ण सहि सत्य छन यि सबै सत्य हो।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादनबाह्य लिङ्कहरूसम्पादन