मस्जिद

मुसलमान समुदायका मानिसहरूले भगवानको प्रार्थना गर्ने भवन


मस्जिद मुसलमान समुदायका मानिसहरूले भगवानको प्रार्थना गर्ने भवन हो।

मस्जिद