मस्जिद

मुसलमान समुदायका मानिसहरूले भगवानको प्रार्थना गर्ने भवन

thumb|कजाखस्तानको अस्तानामा रहेको नुर-अस्ताना मस्जिद मस्जिद मुसलमान समुदायका मानिसहरूले भगवानको प्रार्थना गर्ने भवन हो।

मस्जिद