बदाम अङ्ग्रेजीमा पिनट (peanut) अथवा ग्राउन्डनट (groundnut) दलहन वानस्पतिक परिवार फेबेसीमा पर्ने वनस्पति हो । पेरु उपत्यकामा खेति सुरु गरिएको पहिलो बालीको रुपमा बदामलाई मानिन्छ । करिब ३० सेमिदेखि ५० सेमि अग्लो हुने यो एउटा पोथ्रा वर्गमा पर्ने वनस्पति हो । The leaves are opposite, pinnate with four leaflets (two opposite pairs; no terminal leaflet), each leaflet १ to ७ cm (⅜ to २¾ in) long and १ to ३ cm (⅜ to १ inch) broad. The flowers are a typical peaflower in shape, २ to ४ cm (¾ to १½ in) across, yellow with reddish veining. After pollination, the fruit develops into a legume ३ to ७ cm (१.२ to २.८ in) long, containing १ to ४ seeds, which forces its way underground to mature. Hypogaea means "under the earth."

बदाम
Peanut
बदाम (Arachis hypogea)
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
भाग: फूल फुल्ने वनस्पति (म्याग्नेलिओफाइटा)
वर्ग: मैग्नोलियोप्सीडा
गण: फेब्ल्स
कुल: फेबेसी
उपकुल: फैबोएडी
वंश: ऐस्काय्नोमिनी
वंश: एराकिस
प्रजाति: A. hypogaea
वैज्ञानिक नाम
ऐराकिस हाय्पोजिया
L.

Peanuts are known by many other local names such as earthnuts, ground nuts, goober peas, monkey nuts, pygmy nuts and pig nuts