Neप्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ ।


यो प्रयोगकर्ता देउडा संस्कृतीमा रुची राख्नु हुन्छ ।नाम् जय राज् जोशि