मुख्य सूची खोल्नुहोस्
पाइताला

खुट्टाको सबै भन्दा तलको भाग जुन हिड्दा जमीनको सम्पर्कमा आउछ|