पञ्चमहल जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

पंचमहल जिल्ला भारतीय गुजरातको एउटा जिल्ला हो।