पञ्चमहल जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो


पंचमहल जिल्ला भारतीय गुजरातको एउटा जिल्ला हो।