नेपाली (स्पष्टता)

नेपाल+ई=नेपाली

नेपाली बहुवैकल्पिक शब्द हो जसको विवरण निम्न रहेको छ: