नेपाली थर नेपालमा पाइने एक थर हो।[१] उल्लेखनीय नेपाली थर भएको व्यक्तिहरू:

स्रोतहरूसम्पादन