ढाँचा:Infobox settlement

(ढाँचा:CityInfobox बाट पठाईएको)