चिम्पान्जी

चिम्पान्जी अफ्रिका महादेशमा पाइने काला रौँ र लामा-लामा कन्पट हुने तथा निकै चलाक वनमान्छे हो ।