केटा भन्नाले मानिसको पुरुष जातिको बाल्यावस्था वा युवावस्थालाई जनाउँछ ।

नेपाली केटा