कुहिना नाडिपाखुरा जोडिने भाग हो ।

कुहिना
Elbow coude.JPG
Details
Identifiers
Latinarticulatio cubiti
MeSHD004550
TAA01.1.00.023
FMA24901
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू