कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भारतको राज्य हरियाणाको कुरुक्षेत्रमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।