कुरनूल भारतका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्

पर्यटन स्थलहरू सम्पादन गर्नुहोस्