कर्नाटक भेटेरिनरी, पशु तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय

कर्नाटक वेटेरिनरी, मत्स्य पालन र पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको बीदरमा अवस्

कर्नाटक भेटेरिनरी, पशु तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय भारतको राज्य कर्नाटकको बीदरमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।