उधमसिंह नगर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

उधम सिंह नगर भारतीय राज्य उत्तराखण्डको एउटा जिल्ला हो।