उत्तर प्रदेशका मण्डलहरु

भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तमा १८ वटा मण्डलहरू छन्। यि मण्डलहरू नेपालका अञ्चलहरू जस्तै हुन।

उत्तर प्रदेशका मण्डलहरू