हवाई
Hawaii

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पर्ने एक राज्य।