हरियो रंग प्रकृतिक रंग हो। यो बिरुवाको पत्ता, घाँस आधीको रंग हो।[१][२] यो रंगले सुरक्षित र अनुमति प्राप्त भएको पनि जनाउछ। जस्तै ग्रीन कार्डले अमेरिकाको नागरिक भएको जनाउछ।

हरियोHow to read this color infobox
Color icon green.svg
Spectral coordinates
तरङ्गलम्बाई४९५–५७० nm
आवृति~५७५–५२५ THz
Common connotations
प्रकृति, आशा, रोग, र ईर्ष्या
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00FF00
sRGBB  (rgb)(०, २५५, ०)
स्रोतhttp://www.ncscolour.com/
B: Normalized to [0–255] (byte)


अन्य प्रसिद्ध हरियो रंगको प्रकारसम्पादन

सैनिक हरियोसम्पादन

सैनिक हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4B5320
sRGBB  (rgb)(75, 83, 32)
HSV       (h, s, v)(46°, 106%, 54%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ऐस्पैरागससम्पादन

ऐस्पैरागस 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#7BA05B
sRGBB  (rgb)(123, 160, 91)
CMYKH   (c, m, y, k)(23, 0, 43, 37)
HSV       (h, s, v)(92°, 43%, 63%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

उज्ज्वल हरियोसम्पादन

उज्ज्वल हरा 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#66FF00
sRGBB  (rgb)(102, 255, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(60, 0, 100, 0)
HSV       (h, s, v)(96°, 100%, 100%)
स्रोतHexcode Color Chart
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

छलाबर्ण हरियोसम्पादन

छलाबर्ण हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#78866B
sRGBB  (rgb)(120, 134, 107)
CMYKH   (c, m, y, k)(55, 35, 62, 10)
HSV       (h, s, v)(91°, 20%, 53%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सरपतसम्पादन

सरपत 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#ACE1AF
sRGBB  (rgb)(172, 225, 175)
CMYKH   (c, m, y, k)(21, 0, 19, 12)
HSV       (h, s, v)(123°, 24%, 88%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

गहिरो जंगल हरियोसम्पादन

गहिरो जंगल हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#1A2421
sRGBB  (rgb)(26, 36, 33)
CMYKH   (c, m, y, k)(20, 0, 30, 50)
HSV       (h, s, v)(120°, 10%, 10%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

गम्भीर जंगल हरियोसम्पादन

गम्भीर जंगल हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#004B49
sRGBB  (rgb)(0, 75, 73)
CMYKH   (c, m, y, k)(40, 0, 50, 10)
HSV       (h, s, v)(120°, 40%, 40%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

पन्ना हरासम्पादन

पन्ना 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#50C878
sRGBB  (rgb)(80, 200, 120)
CMYKH   (c, m, y, k)(60, 0, 40, 22)
HSV       (h, s, v)(140°, 60%, 78%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
 
पन्ना

फेल्ड्ग्राउसम्पादन

फेल्ड्ग्राउ 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4D5D53
sRGBB  (rgb)(77, 93, 83)
CMYKH   (c, m, y, k)(68, 48, 62, 30)
HSV       (h, s, v)(142°, 17%, 36%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

फर्न हरियोसम्पादन

फर्न हरा 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4F7942
sRGBB  (rgb)(79, 121, 66)
CMYKH   (c, m, y, k)(71, 32, 90, 18)
HSV       (h, s, v)(106°, 45%, 47%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

वन हरियोसम्पादन

This article refers to a color. For the English football team of the same name, see Forest Green Rovers F.C.

वन हरा 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#228b22
sRGBB  (rgb)(34, 139, 34)
CMYKH   (c, m, y, k)(83, 21, 100, 8)
HSV       (h, s, v)(120°, 76%, 55%)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

शतावरी सलेटीसम्पादन

शतावरी सलेटी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#465945
sRGBB  (rgb)(70, 89, 69)
CMYKH   (c, m, y, k)(21, 0, 22, 65)
HSV       (h, s, v)(117°, 22%, 35%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

धानीसम्पादन

धानी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#ADFF2F
sRGBB  (rgb)(173, 255, 47)
CMYKH   (c, m, y, k)(32, 0, 82, 0)
HSV       (h, s, v)(84°, 82%, 100%)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

हार्लेक्वीनसम्पादन

हार्लेक्वीन 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#3FFF00
sRGBB  (rgb)(63, 255, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(32, 0, 82, 0)
HSV       (h, s, v)(105°, 100%, 100%)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
 
Traditional harlequin pattern in the costume of Harlequin

हार्लेक्वीन एक विशेषण पनि हो, जसलाई कुनै वस्तुको बारेमा बताउन प्रयोग गरिन्छ, जुन कुनै खास सैलिमा रंगिन हुन्छ, प्राय हरियो आकृतिको शैली।[४]

शिकारी हरियोसम्पादन

शिकारी हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#355E3B
sRGBB  (rgb)(53, 94, 59)
CMYKH   (c, m, y, k)(75, 0, 75, 25)
HSV       (h, s, v)(120°, 45%, 45%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

भारत हरियोसम्पादन

भारत हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#138808
sRGBB  (rgb)(19, 136, 8)
CMYKH   (c, m, y, k)(100, 0, 70, 30)
HSV       (h, s, v)(115°, 94%, 53%)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

इस्लामी हरियोसम्पादन

इस्लामी हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#009900
sRGBB  (rgb)(00, 153, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(100, 0, 100, 25)
HSV       (h, s, v)(120°, 100%, 60%)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

हरिताश्मसम्पादन

हरिताश्म 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00A86B
sRGBB  (rgb)(0, 168, 107)
HSV       (h, s, v)(120°, 100%, 80%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

जंगल हरियोसम्पादन

जंगल हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#29AB87
sRGBB  (rgb)(41, 171, 135)
CMYKH   (c, m, y, k)(50, 0, 50, 2)
HSV       (h, s, v)(120°, 80%, 70%)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

केली हरियो सम्पादन

केली हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4CBB17
sRGBB  (rgb)(76, 187, 23)
HSV       (h, s, v)(120°, 48%, 48%)
स्रोतColour Lovers
B: Normalized to [0–255] (byte)

मध्यम जंगल हरियोसम्पादन

मध्यम जंगल हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#1C352D
sRGBB  (rgb)(28, 53, 45)
CMYKH   (c, m, y, k)(30, 0, 40, 30)
HSV       (h, s, v)(120°, 20%, 20%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

[५]

काई हरियोसम्पादन

काई हरा 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#addfad
sRGBB  (rgb)(173, 223, 173)
CMYKH   (c, m, y, k)(20, 0, 22, 13)
HSV       (h, s, v)(135°, 22%, 87%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

मेहन्दी हरियोसम्पादन

मेहन्दी हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#21421E
sRGBB  (rgb)(33, 66, 30)
CMYKH   (c, m, y, k)(50.0, 0, 54.5, 74.1)
HSV       (h, s, v)(87.1°, 74.1%, 88.2%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

जेतूनसम्पादन

जेतून 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#808000
sRGBB  (rgb)(128, 128, 0)
HSV       (h, s, v)(60°, 100%, 50%)
स्रोतdecember.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

नीरस जेतूनीसम्पादन

नीरस जेतूनी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#6B8E23
sRGBB  (rgb)(107, 142, 35)
CMYKH   (c, m, y, k)(25, 0, 75, 44)
HSV       (h, s, v)(80°, 75%, 56%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
नीरस जेतूनी (शेड 2) 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#628318
sRGBB  (rgb)(98, 131, 24)
CMYKH   (c, m, y, k)(65, 30, 100, 13)
HSV       (h, s, v)(79°, 82%, 51%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

नस्पाती (रंग)सम्पादन

नस्पाती (रंग) 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#D1E231
sRGBB  (rgb)(209, 226, 49)
CMYKH   (c, m, y, k)(7, 0, 78, 11)
HSV       (h, s, v)(65°, 78%, 88%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
 
Pear fruits

फारसी हरियोसम्पादन

फारसी हरा 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00A693
sRGBB  (rgb)(0, 166, 147)
CMYKH   (c, m, y, k)(80, 0, 22, 0)
HSV       (h, s, v)(135°, 75%, 60%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

पिग्मेन्ट हरियोसम्पादन

पिग्मेंट ग्रीन 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00A550
sRGBB  (rgb)(00, 165, 80)
CMYKH   (c, m, y, k)(100, 0, 100, 0)
HSV       (h, s, v)(149°, 100%, 65%)
स्रोतCMYK
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

चीड़ हरियोसम्पादन

चीड़ हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#01796F
sRGBB  (rgb)(1, 121, 111)
CMYKH   (c, m, y, k)(99, 0, 8, 53)
HSV       (h, s, v)(175°, 99%, 47%)
स्रोतक्रेयोला
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सेप हरियोसम्पादन

सेप हरा 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#507D2A
sRGBB  (rgb)(80, 125, 42)
HSV       (h, s, v)(93°, 66%, 49%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

समुद्री हरियोसम्पादन

समुद्री हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#2E8B57
sRGBB  (rgb)(46, 139, 87)
CMYKH   (c, m, y, k)(81, 21, 83, 7)
HSV       (h, s, v)(146°, 67%, 55%)
स्रोतHTML/CSS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

तिपतिया हरियोसम्पादन

तिपतिया हरियो 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#478430
sRGBB  (rgb)(71, 132, 48)
CMYKH   (c, m, y, k)(46, 0, 67, 48)
HSV       (h, s, v)(104°, 64%, 52%)
स्रोतThe Mother of All HTML Colo(u)r Charts
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

चिया हरियोसम्पादन

चिया हरा 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#d0f0c0
sRGBB  (rgb)(208, 240, 192)
CMYKH   (c, m, y, k)(20, 0, 30, 0)
HSV       (h, s, v)(100°, 19%, 94%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. "...in nature chiefly conspicuous as the colour of growing herbage and leaves..." (Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1989.)
  2. Webster's New World Dictionary of the American Language World Publishing Company, 1964
  3. ३.० ३.१ W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords
  4. Paterson, Ian (२००३), A Dictionary of Colour (1st paperback संस्करण), London: Thorogood (प्रकाशित मिति २००४), पृ: १९८, आइएसबिएन 1854183753, ओसिएलसी 60411025 
  5. The source of this color is the following website, the ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955) (a site for stamp collectors to identify the colors of their stamps)--Color Sample of [Medium] Jungle Green (color sample #147): [१]

बाह्य कडीहरूसम्पादन

हरियोको बारेमा विकिपिडियाका भातृ योजनाहरूमा खोज्नुहोस्:

  परिभाषा विकिस्नरीबाट
  पाठ्यपुस्तक विकिपुस्तकबाट
  उद्धरण विकिकथनबाट
  स्रोत पदहरू विकिस्रोतबाट
  चित्र तथा मिडिया कमन्सबाट
  समाचार विकिसमाचारबाट
  सिक्ने स्रोतहरू विकिभर्सिटीबाट
  • Green All Overलइफ मेगेजिनको सईड शो।

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन