हमाल नेपाल तथा भारत बसोवास गर्ने एक थर हो ।

हमाल थर ठकुरी जातीसँग सम्बन्धित रहेको छ ।