सामाजिक विज्ञान

समाज सम्बन्धि विभिन्न अध्यायन तथा अनुसन्धान गर्ने शास्त्रहरूलाई सामाजिक विज्ञान भनिन्छ। मानव समाज र मानव सम्बन्धहरूको वैज्ञानिक एबम् व्यवस्थित रुपमा अध्ययन गरिने विधा सामाजिक विज्ञान हो! सामाजिक विज्ञानका विषयबस्तुमा सैध्दान्तिक पक्षको अध्ययन गरिन्छ यो ज्ञानको उत्पादन सँग सम्बन्धित छ!

विभिन्न सामाजिक विज्ञानहरूसम्पादन

  • समाजशास्त्र
  • मानवशास्त्र
  • अर्थशास्त्र
  • मनोविज्ञान
  • नागरिकशास्त्र
  • जनसङ्ख्याशास्त्र
  • भुगोल
  • ईतिहास
  • राजनीति