रोहतक जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

रोहतक जिल्ला भारतीय राज्य हरियाणाको एउटा जिल्ला हो।