को रूपमा रेहको बीजीय फलनलाई रेखीय फलन(Linear Function) भनिन्छ । यदि m = ० भए यसलाई अचर फलन भनिन्छ ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन