दुईओटा चलहरू x र y को सम्बन्ध प्रस्तुत गर्ने फलनलाई बीजीय फलन (Algebraic Function) भनिन्छ । जस्तै बीजीय फलन (Algebraic Function) हो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन