रामेछाप शब्दले निम्न लिखित कुराहरू बुझ्न सकिन्छ :-