रज्मनामा हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ महाभारतको फारसी अनुवाद हो। यसको अनुवाद मुगलकालमा भएको थियो।