मुरादाबाद जिल्ला

मुरादाबाद जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको ७१ वटा जिल्लाहरू मध्यको एक हो तथा यो मुरादाबाद मण्डलको ४ जिल्लाहरू मध्य एक हो। यो जिल्ला मुरादाबाद मण्डलको सदरमुकाम पनि हो।