मुक्त कर्म यो दार्शनिक प्रश्न हो। ऋत्को उपस्थितिमा व्यक्तिलाई मुक्त कर्म गर्ने शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ।