मानव विकास चरण

मानव जन्म पछि भिविन्न विकास हुन्छ . Hurlock का अनुसार ""मानव विकास चरण"[१] यस प्रकार छन्

सन्दर्भ सूचीसम्पादन

  1. Developmental Psychology, A life span Approach, New Delhi: Tata Mc GRAW-Hill।