महबूबनगर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

महबूबनगर जिल्ला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।