बूँदी जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

बूँदी जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम बूँदी हो ।

रजस्थानमा अवस्थित बूँदी जिल्ला