मुख्य सूची खोल्नुहोस्
राजमाको विभिन्न प्रजातिको बिउहरु

फलफुल को नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने र नस्ल उत्पादन गर्ने बिरुवाको फलफुलको एउटा भागलाई बिउ भनिन्छ। जस्तो मकैको बीउ दाना हो।आँपको बीउ कोया हो।