बारपेटा जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

बारपेटा जिल्ला भारतीय राज्य आसामको एउटा जिल्ला हो।