बाड़मेर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

बाडमेर जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम बाडमेर हो।