विभिन्न प्रकारका बहुभुजहरू

बहुभुज दुई भन्दा धेरै सरल रेखाहरू मिलेर बनेको बन्द आकृति हो।