मुख्य सूची खोल्नुहोस्
फोक्सो

फोक्सो हावामा सासफेर्ने जनावरहरूको श्वासप्रस्वास प्रणालीको प्रमुख आन्तरिक अङ्ग हो।