फोक्सो हावामा सासफेर्ने जनावरहरूको श्वासप्रस्वास प्रणालीको प्रमुख आन्तरिक अङ्ग हो।

फोक्सो