पूर्व गोदावरी

भारतको एक जिल्ला हो

पूर्व गोदावरी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।