एक चिनियाँ पुतली

पुतली बच्चाले खेल्ने मानव आकृतीका खेलौना हो ।