पाली जिल्ला

भारतको राजस्थान राज्यमा एक जिल्ला हो

पाली जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम पाली हो।