नौनी वा मक्खन दहीलाई मथेर निकालिएको सार वस्तु हो । यसलाई पगालेर वा खारेर घिउ बनाइन्छ ।

Butter is often served for spreading on bread with a butter knife.
Churning cream into butter using a hand held mixer.