नेब्रास्का
Nebraska

नेब्रास्का संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक राज्य हो ।