मुख्य सूची खोल्नुहोस्

"नाक" लेख यहाँ रिडाइरेक्ट हुन्छ। कृपया नाकको अरू उपयोगका लागि नाक (स्पष्टता) हेर्नुहोला।

नाक जनावरले गन्ध थाहा पाउने र श्वास फेर्न प्रयोग गर्ने अङ्ग हो।