नाक (स्पष्टता)

नाक शब्द सँग मिल्ने शीर्षक भएका लेखहरू निम्न छन् :

  • नाक, मानिस वा जिबजन्तुको एक अङ्ग
  • नाक, पोथी याक