मुख्य सूची खोल्नुहोस्
ठोस अवस्थमा रहेको इन्सुलिनको मणिभ

ठोस पदार्थको मुख्य तीन अवस्था (ठोस, तरलग्यास) मध्ये एक हो ।