टाइप गर्ने यन्त्र।

टाइपराइटर
पुरानो हर्म्स् टाइपराइटर