टाइपराइटर
पुरानो हर्म्स् टाइपराइटर

टाइप गर्ने यन्त्र।